من واقعا این کارت و دوست دارم..

چون وقتی بالا میاد داره بما میگه یه چرخه سخت در حال اتمام هست..

این کارت از سختی هایی میگه که بخشی ازون حاصل عملکرد و تصمیمات شما نبوده..‌
کارت از پایان رنج ها میگه و باز شدن پرتال انرژی خوب و مثبت.