تحلیل و بررسی ترنزیت مارس به نشان قوچ   .. ♂️♈️🚩 🚩مارس روی درجات انتهایی.. فردا دقیقا در اول ژانویه ساعت 5:49 دقیقه مارس وارد خونه خودش یعنی نشان قوچ میشه. مارس سیاره انرژی و عمل هست و با شروع سال نو، با ترنزیت مارس به نشان قوچ قدرتی رو به کل زودیاک تزریق میکنه […]