ونوس در کماندار و مستقیم شدن اورانوس در نشان قوچ 🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️Jan 07, 2019▫️ الان که دارم این رو براتون مینویسم اورانوس در 28 درجه نشان قوچ مستقیم شده و 🍃♀💕ونوس هم در 29’°29 درجه عقرب داره ابهای عمیق عقرب رو ترک میکنه تا به نشان اتش و خدای خدایان، وارد بشه در ساعت […]