گرندکراس بیداری و شجاعت انرژی های این مربع شما رو دعوت میکنن که با جسارت.. حقیقت و عدالت، آینده خودتونو شروع به ساختن کنید.   پالاس جنگجوی هوشمند درون شماست و در لیبرا بدنبال عدالت و صداقت و این روزها دقیقا در مخالفت با خورشید..‌ خورشید قوچ، شروع تازه هست و در انرژی های این […]