دومین پیوند سترن با نودجنوبی این دومین پیوند سترن و نودجنوبی هست. پیوند اول در 1 می بود در 20 درجه و 31 دقیقه در حالیکه سترن حرکت برگشتی خودشو شروع کرده بود.     درسهای سترن سترن یعنی معلم زندگی..‌ یعنی چالشهای زندگی..‌مدرسه زندگی بدون سترن، اموزنده روح ما نبود و نگرش ما نسبت […]


ترنزیت ونوس به نشان خرچنگ     ونوس بنزد مادرالهی بازمیگردد.. ونوس در نشان مادر الهی است تا بخش زنانه ما را با ارزشهایی جدید متولد کند. ترنزیت ونوس به نشان خرچنگ، یه بیداری درونیه در بخش روح زنانه‌مون..‌ درک اینکه “احساس” از تمام ثروتهای دنیا باارزش تره..‌ ونوس در خرچنگ باعث میشه ما درس […]