ترنزیت ونوس به نشان خرچنگ     ونوس بنزد مادرالهی بازمیگردد.. ونوس در نشان مادر الهی است تا بخش زنانه ما را با ارزشهایی جدید متولد کند. ترنزیت ونوس به نشان خرچنگ، یه بیداری درونیه در بخش روح زنانه‌مون..‌ درک اینکه “احساس” از تمام ثروتهای دنیا باارزش تره..‌ ونوس در خرچنگ باعث میشه ما درس […]