دومین پیوند سترن با نودجنوبی این دومین پیوند سترن و نودجنوبی هست. پیوند اول در 1 می بود در 20 درجه و 31 دقیقه در حالیکه سترن حرکت برگشتی خودشو شروع کرده بود.     درسهای سترن سترن یعنی معلم زندگی..‌ یعنی چالشهای زندگی..‌مدرسه زندگی بدون سترن، اموزنده روح ما نبود و نگرش ما نسبت […]


        آستروتاروت یک هوروسکوپ ماهانه است بر اساس اطلاعات آسترولوژی و تاروت برای هر نشان زودیاک، که من اون رو  ماهانه به اشتراک می گذارم.  برای درک بیشتر کارتها به سه موردزیر توجه کنین:   ????کارت نشان خورشیدی شما چیزهایی که باید خلق کنید و روی انها تمرکز کنین رو نشونتون میده. […]