ونوس در کماندار و مستقیم شدن اورانوس در نشان قوچ 🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️Jan 07, 2019▫️ الان که دارم این رو براتون مینویسم اورانوس در 28 درجه نشان قوچ مستقیم شده و 🍃♀💕ونوس هم در 29’°29 درجه عقرب داره ابهای عمیق عقرب رو ترک میکنه تا به نشان اتش و خدای خدایان، وارد بشه در ساعت […]


ژوپیتر امروز ساعت 16:13 دقیقه وارد نشان کماندار میشه و تا سوم دسامبر سال اینده در این نشان باقی خواهد موند. کماندار نشان ازادی و سرگرمی و فلسفه است.. نشان دنیای بیرونیه.. ارکتایپ کماkدار بما کمک میکنه تا سخاوتمند باشیم و جایگاه بهتری رو در جهان از طریق متحد کردن ما با یک فلسفه بزرگتر […]