سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی خوب.. سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی قرار گرفت روی17درجه ..‌ پیوستگی سترن با نودجنوبی در تایمهای مختلفی دقیق میشه که این دقیق شدنها در هر زمان پیامهای خاص خودش رو داره..‌در 21 فوریه (2اسفند) هم سترن در حرکت مستقیم این 17 درجه رو فعال کرده اما در اون […]


زاویه مربع مرکوری در کپریکورن و مارس در نشان  قوچ ????DAILY OVERVIEW???? ▫️Jan 08, 2019▫️ هنوز یک‌هفته از ورود مرکوری به نشان کپریکورن نمیگذره. مرکوری سیاره ارتباطات و اطلاعات هست. اون بخش ذهن جستجوگر و هوشمندتون که بهتون سرنخ میده تا شما یه مساله رو دنبال کنین.‌ مرکوری ایده میده بهتون و حالا در نشان […]


تحلیل و بررسی مستقیم شدن پلوتو در 18 درجه کپریکورن


تحلیل و بررسی بازگشت سترن پایان برگشتی سترن؛   بازگشت سترن در ششم سپتامبر و در ’32°2 درجه نشان کپریکورن بوقوع می پیونده. نشانی که متعلق به خود اوست.‌ در کنار سترن کمی جلوتر پلوتو هم مشغول زیر و رو کردن لایه های درونی است.‌ سترن بعنوان خدای کارما هم بدترین جزا دهنده است و […]