خانه ها، بر اساس چرخش 24 ساعته زمین در محور خود بوجود می آیند و شامل تمام بخشهایی است که زندگی انسان را تشکیل می دهند. هر یک از سیارات حاکمیت یکی از ان خانه ها را بر عهده دارد.

 

خانه اول
اولین خانه خانه خویش است. این شامل آگاهی خود، بدن فیزیکی، شخصیت، ظاهر، دیدگاه های شخصی در مورد زندگی، هویت شخصی، خود تصویری، محیط زیست و ابتدایی است. حاکمیت این خانه را سیاره مارس بعهده دارد.


 
خانه دوم
خانه دوم به پول و دارایی های خود اشاره می کند، آنچه شما ارزش می گذارید به جای شخصیت خود را  در خانه اول به خودتان ارزش می گذارید. حاکمیت این خانه را سیاره ونوس بعهده دارد.

 

خانه سوم
خانه سوم ارتباطات است که با گسترش آن، محیط ارتباطی یک فرد را شامل می شود: خواهر و برادر، همسایه ها، سفرهای کوتاه و تمام انواع جابجایی ها.‌خانه سوم همچنین شامل عقل، ذهن نیز می باشد. حاکمیت این خانه را سیاره مرکوری بعهده دارد.

 

خانه چهارم
خانه چهارم به خانه و همه چیز مرتبط با آن اشاره می کند (خانه های دوران کودکی و خانه های فعلی): خانواده، زمین، پایه های شخصی (امنیت احساسی درونی)، ریشه های شما. حاکمیت این خانه را ماه بعهده دارد.

 

خانه پنجم
خانه پنجم به کودکان، خلاقیت و پیگیری لذتها اشاره دارد. این شامل منافع شخصی، امور عاشقانه، ورزش، سرگرمی، حدس و گمان، ریسک پذیری، تدریس، درام، بیان صحیح خلاق، عشق و قمار است. حاکمیت این خانه را خورشید بعهده دارد.

 

خانه ششم
خانه ششم به کار روزانه، خدمات، رژیم غذایی، سلامتی و بیماری های فیزیکی، توانایی فیزیکی برای کار، کارکنان اشاره دارد. این شامل کار داوطلبانه، کار خدمات عمومی، مراقبت و وظایف روزانه هم می شود. حاکمیت این خانه را سیاره مرکوری بعهده دارد.

 

خانه هفتم
خانه هفتم گاهی به عنوان۰ خانه ازدواج نامیده می شود، اما این همه روابط یک به یک را شامل می شود: ازدواج، مشاغل تجاری، قراردادها، روابط تعاونی، و همچنین طلاق، جدایی، نزاع، دشمنی ها و قانون. حاکمیت این خانه را سیاره ونوس یعهده دارد.

 

 خانه هشتم
خانه مرگ، زندگی ، مالیات، وراثت، اراده و جنس (قانون واقعی جنس)، توانایی مخفی مخفی، منابع مشترک، پول و اموال شریک شما، پول همسر، ورشکستگی، تلفات، فداکاری های شخصی. حاکمیت این خانه را سیاره پلوتو بعهده دارد.

 

خانه نهم
خانه نهم به فلسفه، مذهب، قانون، یادگیری، آموزش عالی (به جای آموزش ابتدایی توسط خانه سوم )، اخلاق، اخلاق، سفرهای طولانی، مسافرت، کشورهای خارجی و منافع، آرزوهای معنوی، رویاها، چشم اندازها. حاکمیت این خانه را سیاره ژوپیتر بعهده دارد.

خانه دهم
خانه دهم وضعیت، افتخار، قدرت جامعه، اعتبار، شهرت و حرفه است. در جامعه ما، این شامل موفقیت مالی است، اما فقط به عنوان قدرت و اعتبار جامعه. خانه 10 موفقیت، افتخار و موقعیت اجتماعی را بیان میکند.‌ حاکمیت این خانه را سیاره سترن بعهده دارد.

خانه یازدهم
خانه یازدهم مربوط میشود به اجتماع، گروه های بزرگ و دوستان است. به امید، اهداف، جاه طلبی ها، آرزوها، گروه های اجتماعی، انجمن ها و منافع بشردوستانه اشاره دارد. همچنین به خودآزاری، آزادی، قانون و مقررات اشاره دارد.‌ حاکمیت این خانه را سیاره اورانوس بعهده دارد.

خانه دوازدهم
خانه دوازدهم اشاره به ناخودآگاه یا خود پنهان است که جدا از واقعیت روزمره فیزیکی ما است. بیماری روحی، بدهی های کاری، خودکفایی، فراموشی، تحقق معنوی، محدودیت ها، سرخوردگی و در نهایت خودخواهی است. حاکمیت این خانه را سیاره نپتون بعهده دارد.