منظومه خورشیدی سامانه ای با فرماندهی خورشید و هشت سیاره اصلی، سیارک ها، اقمار و .. که بدور ستاره خورشید در گردش هستند.این مسیر دایره ای گردش سیارات بدور خورشید، زودیاک نام دارد.

چهار سیاره اول دارای بافتی سنگی، جرم زیاد و قطر کمی دارند و دو سیاره اخری، غولهایی از جنس یخ هستند.

 

اما  اسامی سیارات بهمراه معادل فارسی آنها :


عطارد = Mercury
زهره = Venus
زمین = Earth
مریخ = Mars
مشتری = Jupiter
زحل = Saturn
اورانوس = Uranus
نپتون = Neptune 
پلوتو = Pluto

خورشید
“هویت من”.. I am

خورشید نماینده خود، درون شما و ذات شماست.  بعبارتی نشاندهنده ذهن اگاه شماست.‌نیروی آرام، پایدار، عمیق و پایدار درون شماست

ماه 
“احساس من” ، I feel
ماه ناخواداگاه شماست. یک مسیر که گذشته را بما انتقال میدهد.‌ماه ماهیت احساسی شما و واکنش های غریزی را نشان می دهد

مرکوری
“فکر من” , I think

مرکوری سیاره هوش و ارتباطات است. حوزه های ذهنی و عقلی ما، ادراک، حافظه، صحبت کردن و نوشتن را مدیریت می کند

سیاره ونوس
“عشق من” I Love


ونوس سیاره عشق، لذت، زیبایی و پول است. این نشان دهنده توانایی بیان احساس و لذت بردن از زیبایی است. این شامل ظرفیت جذب و قدردانی از جهان است

 

مارس ♂️
“عمل من” ,I act

مارس خدای جنگ و سیاره انرژی عمل است.‌دقیقا مخالف ونوس است. در حالیکه ونوس زن است، مارس مرد است. در حالی که ونوس در مورد هماهنگی است، مارس در مورد درگیری، تجاوز و جنگ مستقیم است. مارس سیاره انرژی فیزیکی است. درایو جنسی و غریزه ها تحت حکومت مارس است

 

سیاره ژوپیتر
“رشد من” , I grow

. ژوپیتر سیاره موفقیت، خوش بینی، موفقیت و سخاوت است و شادی را برای زندگی به ارمغان می آورد. نماد گستردگی و فراوانی

 


سترن
“دستاوردهای من”, I achieve

سترن با اصول، محدودیت ها، مرزها، امنیت، ساختارها، واقعیتها و جدیت همراه است. سترن قوانین، مرزها و محدودیت های تعیین شده توسط جامعه یا کارما است. 

 

اورانوس
“تکامل من” , I evolve 

اورانوس مانند یک رعد و برق نماد جرقه های ناگهانی از بینش، لحظات وحی، و ظهور خلاقیت هاست. انرژی اورانوس معمولا به عنوان ناگهانی، انقلاب، تغییر، شوک و اختلال توصیف می شود.

 


نپتون

   I dream ,   “رویاهای من”
 سیاره پذیرش، تخیل، سردرگمی  و توهم است. نپتون می تواند دیدگاه های عرفانی یک خالق الهی یا تجربه هرج و مرج اولیه را نشان دهد.

 

پلوتو

” قدرت من”  , I empower
پلوتو جنسيت را نشان مي دهد، خواسته های وسواسی، تحول، قدرت و ثروت بزرگ (سرمایه گذاری، بانکی، وام، بدهی، وام های مسکن). پلوتو از تغییرات شدید برخوردار است که باعث تحولات واقعی می شود.