چهار بخش از طبیعت مربوط به درک عمیق تر ما از ستاره شناسی و بسیاری موارد دیگر در زندگی است: زمین، آب، اتش و هوا .. آنها همه سابقه طولانی دارند و قبل از زمان ما به رسمیت شناخته شده اند. این چهار مورد به لحاظ اهمیت توسط کارت تاروت نیز با کارت کیمیاگر بتصویرکشیده شده اند. عناصری که به درک ما از خودمان و مادر زمین کمک بسیار می کنند. این چهار عنصر خلاصه ای از تمام چیزهایی است که در آن قرار داریم و قرار خواهیم گرفت.

زودیاک و عناصر   هر چهار عنصر از ویزگیهای خاص هر علامت زودیاک صحبت می کنند به این دلیل که هر کدام از سیارات به یک عنصر خاص تعلق دارند.  آنها به ما کمک می کنند تا درک کنیم که راه های دیگری برای نگاه کردن به وجودیت هر فرد و جهان اطراف وجود دارد،

بدون وجود عناصر عملا زندگی امکانپذیر نبود. انها در طبیعت در هماهنگی کامل هستند و هر لحظه با هم تعامل دارند. بدون این عناصر ما قادر به تجربه کردن طعم ها، بوییدن، لمس کردن و یا حتی گوش دادن نخواهیم بود.

 

 

عنصرآتش

علائم تحت کنترل نشان آتش عبارتند از:
Aries، Leo، Sagittarius…     انها بی پروا ، مشتاق ، فعال ، پرحرارت هستند.

عنصر زمین
علایم تحت کنترل نشان زمین عبارتند از:
Taurus, virgo, Capricorn ..    ساده ، اهل عمل ، محتاط ، قابل اطمینان ، محافظه کار ، واقع بین

عنصر هوا
علایم تحت کنترل هوا عبارتند از:
Gemini, Libra, Aquarius..     کنجکاو ، اجتماعی ، ارتباطی، ذهن روشن، سازگار

عنصر آب
علایم تحت کنترل آب عبارتند از:
Cancer, scorpio, pisces..    احساساتی ، معنوی ، مهربان، حساس، بصری