کیفیت ها

کیفیت ها یا خصوصیات نشاندهنده پاسخ افراد به محرک هاست. آنها نشان میدهند که چگونه علامتها عنصر خود را بیان میکنند. به این معنی که رفتار آنها برای بیان عناصر مورد نیاز است.

سه خصوصیت کلی وجود دارد: Cardinal, Fixed and Mutable

 

Cardinal – رهبر

نشانه های کارینال اولین فصل هر ماه هستند. بعبارتی شروع کننده، پیشرو، رهبر و کنترل کننده هستند.

نشان های قوچ-خرچنگ-ترازو و کپریکورن در دسته کاردینال ها طبقه بندی میشوند.

 

Fixed – ثابت

نشانه های ثابت دومین ماه هر فصل هستند. آنها ثابت، پایدار و محکم هستند. مدیریت و حفظ انچه توسط نشانه های کاردینال شروع شده وظیفه آنهاست.

نشان های تارس، لئو، عقرب و آکواریوس در دسته ثابت طبقه بندی میشوند.

 

Mutable – متغیر

نشانه های متغیر در سومین ماه هر فصل هستند. آنها انعطاف پذیر، منفعل و جسور هستند.

 آنها مرز تغییرات هستند و براحتی میتوانند خودشان را به موقعیت های مختلف متصل کنند. نشان های دوقلو، خوشه، کماندار و ماهی در دسته متغیرها طبقه بندی میشوند.

 

ایده یک طرح توسط کاردینال ها بوجود خواهد آمد، ثابت ها آنرا ایجاد میکنند و متغیرها آنرا به بهنرین نحو کامل میکنند.