آسترولوژی و تاروت

تاروت ماریا

آسترولوژی و تاروت

ستاره شناسی به عنوان “هنر تقدیر و سرنوشت از همگرایی خورشید، ماه و سیارات” تعریف میشود.  آنچه که ما انجام می دهیم تحت تأثیر سیارات قرار می گیرد و ما تحت تاثیر نشانه های زودیاک قرار می گیریم.  اولین شش علامت خورشید از زودیاک، قوچ تا خوشه،  مربوط به هویت فرد، کارافرینی و سازگاری با حوزه اجتماعی است. شش نشانه های نهایی خورشید با لیبرا آغاز می شود که روابط هماهنگ را به صورت یک به یک نشان می دهد. در این چرخه ادغام تدریجی ” خود ” به جامعه نشان داده میشود تا زمانی که با نشان آکواریوس، نیاز به یک بخش جدایی ناپذیر از جامعه ایجاد شود. در نشان ماهی بنظر میرسد که وحدت و هماهنگی با جهان است.
چرخه پیشرفت زودیاک با “شناختن خود”  از طریق “اجتماعی شدن خود” تا ” کشف درونی خود”

عناصر در استرولوژی  و تاروت

آسترولوژی از چهار عنصر  آب، آتش، هوا و زمین برای نشان دادن روش های مختلف بیان انرژی استفاده می کند.

آب احساسات و عواطف را نشان می دهد
آتش نماد تخیل و خلاقیت است
هوا با عقل و ظرفیت فکر کردن مرتبط است
زمین با بدن و نیازهای فیزیکی آن ارتباط دارد.

چرخه جاری زندگی، نشان دهنده چرخ زودیاک است، هیچ مبدا و پایان ندارد – به طور پیوسته به طور ابدی – بسیار شبیه چرخ از فورچون در عرشه تاروت است.

چهار عنصر در آرکاناهای کوچک تاروت نمدار شده اند.

جام به آب و احساسات متصل است.

چوب مربوط به آتش و تخیل است.

شمشیر با هوا و تفکر ارتباط دارد.

پنتاکل با زمین و جهان مادی ارتباط دارد.

بهمین ترتیب کیفیت عناصر هم دسته بندی خاص خود را داشته و به این ترتیب دانش استرولوژی منطبق بر تاروت قرار می گیرد.

سیارات نیز مسولیت هر یک از کارتها را بر عهده داشته و بر معانی و تفاسیر آن مرتبط هستند