تقویم ‌آسترولوژیکال سال 2021

69,000 تومان

این اولین تقویم آسترولوژیکال سبک غربی است که من آن را بر اساس تایم ایران استخراج کرده ام. هدف من از درست کردن این تقویم آگاهی ذهنی و احساسی شما به شعورهای کیهانی (سیارات) است. هر روز تعاملات آن روز را چک کنید و حالات خاص یا پیامهایی که بشما میرسد را در حاشیه تقویم یادداشت کنید.. تصمیماتی که باید بگیرید.. چالشهایی که برایتان ایجاد میشود.. اعداد تکراری که می بینید و…
بعد از مدتی خواهید توانست درک عمیق تری از خود، احساسات خود و نقش سیارات را درک کنید.

برنامه زمانی ترنزیت سیارات بر اساس تایم محلی ایران
بصورت PDF