تحلیل و بررسی سیاره مارس در نشان ماهی     مارس سیاره انرژی و عمل وارد ماهی میشه. نشان ماهی، نشان ارتباط با تعالی و حضور ملکوته.. آگاهی ذاتی انسان در این آخرین نشان زودیاک نهفته و حالا با حضور مارس در این نشان ما انگیزه پیدا میکنیم که ماهیت روح ناپایدار مون رو بشناسیم. […]


زودیاک (zodiac) چیست؟ کمربند فرضی که برای افلاک کیهانی  درنظر گرفته شده است زودیاک نام دارد که از حدود 8 درجه یکسوی دایرةالبروج (ecliptic) در مسیر ظهور خورشید و درمیان ستارگان امتداد می یابد . پهنای برجهای دوازده گانه صورت فلکی یا زودیاک را براساس مسیرهای حرکت مداری یا اوربیت خورشید ، ماه و 5 […]