اکتبر، ماه شدت و غیرمنتظره‌هاست. انرژی عقرب در ماه اکتبر با مستقیم شدن پلوتو قدرت زیادی میگیره و با ورود سیارات شخصی به نشان عقرب، ما فرصت اگاهی از عمیق ترین نیازها، ترس ها و فرصتهامون رو پیدا میکنیم.   مستقیم شدن پلوتو در سوم اکتبر اکتبر، ماه شدت و غیرمنتظره هاست چرا که پلوتو […]