نینماه، اولین نشریه تخصصی آسترولوژی

Ninmah

 The Journal of  EA  Astrology

نینماه متولد شد… 

نینماه در میان جنگ و تنش پرومتئوس و کرونوس متولد میشود تا حرف تازه ای بگوید از چرایی حجابی که بر انسانیت استوار گشته. واقعیت‌های فردی و جمعی در حال تجربه تغییرات بزرگ‌هستند و این نبرد سهمگین، سیستم های اعتقادی جمعی و فردی را به چالش می‌کشد برای باززایش حقیقت.‌ در این بین نینماه، با پشتوانه عشق و مِهر آفریدگار وظیفه خود می‌داند که در این زمانِ بیداری و حقیقت، سخنی تازه بگوید.

باشَد که جان، بیدار گردد و مِهر اَفزون.

 

 

اولین شماره نشریه آسترولوژی نینماه

نینماه - اولین نشریه تخصصی آسترولوژی در ایران

دانلود شماره اول نشریه نینماه

Ninmah

 The Journal of  EA  Astrology

شماره دوم نینماه منتشر شد… 

آنچه در این شماره می خوانید:

  • هرمس و مکتب کیمیاگری
  • سال 2022، سال عنصری خاک
  • فرّ بزرگ – پیوند ژوپیتر و نپتون 
  • پسر انسان و رنه مگریته
  • شازده کوچولو، از فراز دوقلو تا فرود کماندار
نشریه آسترولوژی نینماه - نسخه اسفند 1400

دانلود شماره دوم نشریه نینماه