آسترولوژی چیست؟   بواقع آسترولوژی چیست؟ آسترولوژی مطالعه علم نفوذ و تاثیر ستارگان و اشیاء کیهانی بر زندگی انسانهاست. گفته میشود که موقعیت خورشید، ستارگان و ماه و سیارات در هنگام تولد فرد شخصیت آنها را شکل میدهد. در حقیقت بر اساس اراده و اختیار انسان، سیارات به گونه ای با تاثیر بر روح انسان، […]


درباره آسترولوژی غربی   ستاره شناسی یا آسترولوژی غربی، قوی ترین بینش را به یک انسان به عنوان یک فرد با نقاط قوت و ضعف می دهد، و این امر می تواند فرصت تغییر شخصیت و شرایط زندگی را فراهم کند. به سختی می توان گفت که آسترولوژی غربی فرصتی برای آزادی مطلق در تعیین […]


 سفر به عصرهای آسترولوژی ما را هزاران سال به عقب می‌برد، از آنجا تا زمان حال , و سپس به آینده . این سفر ممکن است به شما امکان پذیرش تصورات جدید برای دگرگون کردن عقاید و الهام بخشیدن به یک دیدگاه جدید در آینده را بدهد. ما اکنون در واقع در فضای بین عصر […]


  چارت تولد شما اثر انگشت کیهانی شماست که نقشه آسمان و سیارات را در هنگام تولد شما نشان میدهد.   چارت تولد شما اثر انگشت کیهانی شماست. چارت تولد مثل یک کتابچه راهنمای شخصی ست. بشما خواهد گفت که شما چه کسی هستید  و باید به چه کسی تبدیل شوید. چارت تولد شما تنها […]