ونوس و پلوتو، سایه های شما   ونوس در قوچ، در زاویه سخت با پلوتو و در زاویه هماهنگ با ژوپیتر.. ونوس-پلوتو چالش اعمال قدرت و سایه هاست..‌ قبلا گفتم که ما باید برای داشتن یا حفظ هر چیزی، هزینه ای بدیم..‌ این انرژی شما رو میخواد بیدار کنه که برررسی کنین و ببینین اگه […]