خورشید، سترن و پلوتو، فرصتی برای تماشای تاریکی با نور حقیقت   گاهی سخته که شجاعت پیدا کنیم و بسمت سرزمین های جدید حرکت کنیم و خورشید تارس با تبادل انرژیهای قدرتمند سترن و پلوتو  در حال شارژ کردن قدرت درونی شماست برای کشف اون سرزمینها. امروز زاویه خورشید با سترن دقیق میشه و با […]