سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی خوب.. سترن برگشتی در پیوند با نودجنوبی قرار گرفت روی17درجه ..‌ پیوستگی سترن با نودجنوبی در تایمهای مختلفی دقیق میشه که این دقیق شدنها در هر زمان پیامهای خاص خودش رو داره..‌در 21 فوریه (2اسفند) هم سترن در حرکت مستقیم این 17 درجه رو فعال کرده اما در اون […]


ترنزیت مرکوری به لئو   مرکوری وارد لئو شد در حالیکه در سایه است.‌ در هشتم جولای حرکت برگشتی خودش رو شروع میکنه و دوباره به نشان خرچنگ برمیگرده.. تا 23 درجه خرچنگ به عقب برمیگرده. ترنزیت مرکوری در این شرایط کنونی، در لئو بسیار مهم و حیاتی هست.. این چرخه ترنزیت رفت و برگشت […]


نپتون برگشتی در زاویه سخت با ونوس…   بطور معمول همه چیز گیج کننده است بخصوص که مرکوری هم در خرچنگ در سایه پیشروی میکنه.‌ انتخابهای ونوس در زیر سایه بیشتری فرو میرن. زاویه مربع بین ونوس و نپتون ما رو بیدار و اگاه میکنه به اشتباهاتی تکرار میکردیم و تا دیروز خودمون رو قانع […]


ژوپیتر برگشتی در مخالفت با ونوس   مدار انرژی ژوپیتر برگشتی در مقابل ونوس، حفاری عمیق در امیدها و انتخابهای ماست. امید به تکیه داشتن به قدرت های بیرونی و ناشناخته باعث میشه ما قدرت واقعی خودمونو از دست بدیم. این مخالفت، مشارکتی عاقلانه رو از ما انتطار داره بهمین خاطر انتخابهای ما نیزمند بررسی […]