این یک تحلیل بسیار خلاصه و کوتاه است. نشان رایزینگ و نشان خورشیدی خود را تواما بخوانید. ضمنا از آنجا که این تعامل بر روی چارت تولد شما، نتایج دیگری ممکن است داشته باشد،  بنابراین من هرگونه تاثیرات کارمایی را بواسطه تصمیم گیری اشتباه با تاکید و صرفا روی این نوشته را از خود سلب […]


دومین پیوند پلوتو و ژوپیتر در سال 2020 پیوندی که هر سیزده سال یکبار اتفاق می افتد و این دومین پیوند از پیوندهای نادر و سه‌گانه این دو سیاره قدرتمند است.‌ اخرین بار این پیوند در نشان کماندار در دسامبر 2007 رخ داده.‌ در سال 1771اخرین پیوند این دوسیاره رخ داده. بنابراین برگشت به این […]


تحلیل آسترولوژی برگشتی شدن نپتون نپتون، خدای دریاها حرکت برگشتی خود را شروع کرد.‌ نپتون 164 سال حدودا طول میکشد تا به دور زودیاک حرکت کند بنابراین تزنزیت های این سیاره، طولانی مدت هستند و منطقه ای از چارت ما را که تحت تاثیر قرار میدهد، اثرات آن‌به اهستگی مشخص میگردد.‌ این‌برگشتی بما کمک میکند […]


تحلیل آسترولوژی خورشید گرفتگی نشان خرچنگ خورشیدگرفتگی یکم تیرماه، روی صفر درجه نشان خرچنگ، قلب شما را باز میکند تا میراث جدیدی را برای ایندگان‌تان بجا بگذارید. ‌میراثی امیخته به عشق و احساس اصیل. محور اعتدالین در این خورشیدگرفتگی قرارگیری این گرفتگی روی صفر درجه یک نشان کاردینال و انرژیهای محور اعتدالین، یعنی شروع یک […]