Astro Planner 1400-2022

آستروپلنر 1400-2022

برای اولین بار در ایران

بعد از ارائه تقویم آسترولوژیکال در سال 2021، تیم فارسی آسترولوژی برای اولین بار پلنر آسترولوژیکال را ارائه می کند. 

این پلنر بر اساس تقویم خورشیدی است که حرکت های سیارات را بر اساس نجوم غربی که ایجاد کننده انرژی های خاص هستند را در خود دارد. اگر شیفته آسترولوژی غربی هستید یقینا عاشق این پلنر هم خواهید شد. در ابتدای ماه یک خلاصه از مهمترین رویدادهای نجومی را می بینید. 

سپس طراحی هفتگی این امکان را بشما می دهد که کاملا با انرژی ها همسو شده و رویدادهای خاص خود را یادداشت کنید. بخش های: 

  •  یادم بماند
  •  یادداشت روزانه حال دلم 
  •  مهمترین برنامه هام که نباید فراموش کنم 
  • برنامه مدیتیشن

به همراه یک کارت تاورت مخصوص آن هفته به شما کمک میکنند نظم و ترتیب جادویی را برای همسویی با شعورهای کیهانی را در سال جدید وارد زندگی خود کنید. 

در زیر می توانید نمونه آن را ورق بزنید..