Astrology Lesson’s

farsiastrology-element2

عناصر

در ستاره شناسی غربی چهار عنصر وجود دارد که به چهار دسته نقسیم میشوند: آتش، زمین، هوا و آب. آنها نشان دهنده تمایلات و نیازهای شخصیت و روان انسان هستند. 

Air

Air signs: Libra, Aquarius, Gemini

اینجا با یک انرژی ینگ و مردانه رو به رو هستیم ، هوا عنصری است که سه عنصر دیگر را به هم متصل میکند و به ذهنیت مرتبط است، یعنی یک فرآیند ذهنی که میتواند روح را به سمت آزادی شخصی سوق دهد. انرژی هوا در سه مودالیتی یا حالت مختلف ظاهر می گردد:

دوقلو با مودالیتی متغیر

ترازو با مودالیتی کاردینال

آکواریوس با مودالیتی ثابت

Water Sign

Water signs: Cancer, Scorpio, Pisces

اینجا با یک انرژی یین و زنانه رو به رو هستیم ، آب عنصری است که آن را مرتبط با احساسات میدانند ، در واقع فرآیند حل شدن و هدایت انرژی ها به سمت یک هدف متعالی توسط این عنصر اتفاق می افتد . الگوی انرژیکی آب با ناخودآگاه مرتبط است یعنی روند و نقاطی که در روان ثابت هستند را به جریان می اندازد. انرژی آب در سه مودالیتی یا حالت مختلف ظاهر می گردد:

خرچنگ با مودالیتی کاردینال

عقرب با مودالیتی ثابت

ماهی با مودالیتی متغیر

 

Fire 

Fire signs: Aries, Leo and Sagittarius

اینجا با یک انرژی ینگ و مردانه رو به رو هستیم ،  آتش عنصری است که آن را مرتبط با روح میدانند و در واقع ریتم چرخه ی تخریب ، تحول و تولد توسط این عنصر اتفاق می افتد. انرژی آتش در سه مودالیتی یا حالت مختلف ظاهر می گردد:

قوچ با مودالیتی کاردینال

لئو با مودالیتی ثابت

کماندار یا مودالیتی متغیر

Earth 

Earth signs: Capricorn, Taurus, Virgo

اینجا با یک انرژی یین و زنانه رو به رو هستیم ، این انرژی متمرکز روی اجزای تشکیل دهنده ی نفس و یا شخصیت است که در واقع پایه و زیر بنای روح در دنیای ماده میشود.  انرژی آتش در سه مودالیتی یا حالت مختلف ظاهر می گردد:

ثور یا تارس با مودالیتی ثابت

خوشه یا باکره با مودالیتی متغیر

بز یا کپریکورن با مودالیتی کاردینال

Modality of Your Zodiac Sign

حالت ها

مودالیتی‌ها، حالت ها هم نامیده می‌شود. آنها نشاندهنده آن هستند که مردم چگونه به محرک ها پاسخ میدهند،  چگونه حتی تحت فشار قرار میگیرند و چگونه علامت ها عنصر خود را بیان می کند. به این معنی که انرژی آنها برای بیان عناصر مورد نیاز است.‌

 سه حالت یا مودالیتی وجود دارد: کاردینال، فیکس و متغیر. این مودالیتی ها هر کدام ۴ نشان را تحت کنترل خود دارند.‌

علائم کاردینال

Cancer- Libra- Capricorn- Aries 

 

 

 اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که هر کدام از آنها, در آغاز فصل ها قرار دارند پس نشاندهنده نوعی انرژی آغازگر یک چرخه می‌توانند باشند. در اینجا به یک روند رو به رشد نیاز است و نوعی آغازگر تغییر در نظر گرفته میشوند.

علایم ثابت یا فیکس

Taurus – Leo – Scorpio  – Aquarius 

علایم ثابت در وسط فصلها قرار گرفته اند.‌ جایی که طبیعت میتواند پایدارترین  و کمترین تغییر را داشته باشد.‌ تمرکز انرژی در این بخش منجر به داشتن کمترین تغییر و حتی مقاومت در برابرر آن‌میشود که بسته به جاگیری سیارات میتواند بعنوان‌نقطه ضعف یا رشد دهنده باشد. ‌

علایم متغیر یا Mutable 

Gemini- Virgo- Sagittarius- Pisces 

 

 

 

این انرژی در فصل های انتهایی فعال میشود و لزوم‌به تغییر، انعطاف و توانایی درک چندجانبه یک موقعیت را ایجاد میکند.

نشان ها

 

نشان های زودیاک

علائم زودیاک چیست؟ بابلی های باستان اولین چرخ زودیاک را با تقسیم کردن آسمان به چهار بخش تعیین شده ایجاد  کردند. هر یک از این چهار قسمت از آسمان به 3 بخش تقسیم شد که هر یک 30 درجه است.  این به ما یک دایره کامل زودیاک 360 درجه ای با 12 بخش مساوی 30 درجه ای می دهد.. هر بخش 30 درجه یک علامت زودیاک است که در مجموع 12 علامت زودیاک خواهیم داشت.

 

Aries ، قوچ

“من هستم”

 بعنوان اولین علامت زودیاک نشانه ای از آغاز و شروع های پرانرژی است. دارای ابتکار عمل و بسیار رقابتی با انرژی بالا هستند.

 

Taurus، تارس

“من دارم”

علامت تارس علامت ثابت زمین هست. آن آهسته، پایدار و اغلب سالم و وفادار است..  عزم و اراده تارس برای اجرای پروژه های طولانی بسیار مناسب است.  

 

Gemini، دوقلو

“من فکر می کنم”

دوقلو نشانه تفکر و زهن منطقی است. نشانه ای از شبکه و ارتباطات..تخصص آنها  در نوشتن و صحبت کردن است.

 

Cancer , خرچنگ

“من احساس می کنم”

خرچنگ بسیار نشان احساساتی و شهودی است. مراقبت از خانه و خانواده نگرانی همیشگی اوست.  نشان خرچنگ به ریشه های عاطفی گذشته بسیار وابسته است.

 

Leo ، لئو

“من اراده می کنم”

لئو از طریق قلب حرکت می کند و نه از طریق دلیل.  لئو فرمانده، متعهد، شجاع و پر انرژی است. لئو یک دوست وفادار یا دشمن نجیب است.

 

Virgin، خوشه

“من آنالیز می کنم”

خوشه ها توجه زیادی به جزییات دارند. آنها مسووایتهای خود را بسیار دقیق و کارامد انجام میدهند. فروتن، خجالتی و محافظه کار هستند.

 

Libra، ترازو

” من بالانس میکنم”

لیبرا درک توانایی دیدن هر دو طرف هر وضعیتی را بصورت بی طرفانه، منصفانه، هماهنگ، دوستانه و دیپلماتیک دارد. لیبرا مقیاس و استدلال است. بهمین دلیل بدنبال مبادلات متعادل در مشارکتها و روابط است.  

 

Scorpio، عقرب

” من پرشور میخواهم”

عقرب یک نشانه قدرتمند است که با طبیعت، عشق عجیب و غریب، قدرت ماندگاری بالا، احساسات شدید، خواسته های اجباری، محرمانه بودن و انتقام گیری مشخص می شود. عقرب با نیروهای مخفی طبیعت، قدرت شفا و امور نظامی همراه است.

 

Sagittarius، کماندار

“من عمیق می بینم”

کماندارها بیقرار هستند و بدنبال افق های جدید. رویکرد آنها به زندگی جسورانه و خوش بینانه است. برای آنها زندگی یک سفر پر از ماجرا ست. هنگام تصمیم گیری به شهود و تجربه خود تکیه می کنند.

 

Capricorn، کپریکورن

“من استفاده می کنم”

کپریکورن ها جدی ترین و اهل عمل ترین نشان زودیاک هستند. آنها بالغ و مسئول هستند و اصول اخلاقی بزرگی دارند. اساسا آنها محافظه کار هستند و ترجیح می دهند که بر اساس اخلاقیات رفتار کنند.

 

Aquarius، آکواریوس

” من میدانم”

اکواریوس ها دارای شخصیت قوی و مستقل هستند. آنها روشن و بی قرار هستند و شخصیت باز دارند. آنها عاشق کمک به دگران هستند. آنها از هر نوع محدودیت بشدت متنفر هستند.

 

Pisces، ماهی

“من باورم این است”

نیاز ماهی ها بدست آوردن ایمان و اعتقاد به تعالی است. ماهی فداکارند وبسیار حساس به محیط اطراف و احساسات دیگران. ماهی ها عاشق صلح، اسایش و امنیت دیگران هستند.

خانه ها

خانه ها

 

 خانه ها، بر اساس چرخش 24 ساعته زمین در محور خود بوجود می آیند و شامل تمام بخشهایی است که زندگی انسان را تشکیل می دهند. هر یک از سیارات حاکمیت یکی از ان خانه ها را بر عهده دارد.

 

 

خانه اول

اولین خانه خانه خویش است. این شامل آگاهی خود، بدن فیزیکی، شخصیت، ظاهر، دیدگاه های شخصی در مورد زندگی، هویت شخصی، خود تصویری، محیط زیست و ابتدایی است. حاکمیت این خانه را سیاره مارس بعهده دارد.

 

 

  خانه دوم

خانه دوم به پول و دارایی های خود اشاره می کند، آنچه شما ارزش می گذارید به جای شخصیت خود را  در خانه اول به خودتان ارزش می گذارید. حاکمیت این خانه را سیاره ونوس بعهده دارد.

 

 

خانه سوم

خانه سوم ارتباطات است که با گسترش آن، محیط ارتباطی یک فرد را شامل می شود: خواهر و برادر، همسایه ها، سفرهای کوتاه و تمام انواع جابجایی ها.‌خانه سوم همچنین شامل عقل، ذهن نیز می باشد. حاکمیت این خانه را سیاره مرکوری بعهده دارد.

 

 

خانه چهارم

خانه چهارم به خانه و همه چیز مرتبط با آن اشاره می کند (خانه های دوران کودکی و خانه های فعلی): خانواده، زمین، پایه های شخصی (امنیت احساسی درونی)، ریشه های شما. حاکمیت این خانه را ماه بعهده دارد.

 

 

خانه پنجم

خانه پنجم به کودکان، خلاقیت و پیگیری لذتها اشاره دارد. این شامل منافع شخصی، امور عاشقانه، ورزش، سرگرمی، حدس و گمان، ریسک پذیری، تدریس، درام، بیان صحیح خلاق، عشق و قمار است. حاکمیت این خانه را خورشید بعهده دارد.

 

 

خانه ششم

خانه ششم به کار روزانه، خدمات، رژیم غذایی، سلامتی و بیماری های فیزیکی، توانایی فیزیکی برای کار، کارکنان اشاره دارد. این شامل کار داوطلبانه، کار خدمات عمومی، مراقبت و وظایف روزانه هم می شود. حاکمیت این خانه را سیاره مرکوری بعهده دارد.

 

 

خانه هفتم

خانه هفتم گاهی به عنوان۰ خانه ازدواج نامیده می شود، اما این همه روابط یک به یک را شامل می شود: ازدواج، مشاغل تجاری، قراردادها، روابط تعاونی، و همچنین طلاق، جدایی، نزاع، دشمنی ها و قانون. حاکمیت این خانه را سیاره ونوس یعهده دارد.

 

 

 خانه هشتم

خانه مرگ، زندگی ، مالیات، وراثت، اراده و جنس (قانون واقعی جنس)، توانایی مخفی مخفی، منابع مشترک، پول و اموال شریک شما، پول همسر، ورشکستگی، تلفات، فداکاری های شخصی. حاکمیت این خانه را سیاره پلوتو بعهده دارد.

 

 

خانه نهم

خانه نهم به فلسفه، مذهب، قانون، یادگیری، آموزش عالی (به جای آموزش ابتدایی توسط خانه سوم )، اخلاق، اخلاق، سفرهای طولانی، مسافرت، کشورهای خارجی و منافع، آرزوهای معنوی، رویاها، چشم اندازها. حاکمیت این خانه را سیاره ژوپیتر بعهده دارد.

 

 

خانه دهم

خانه دهم وضعیت، افتخار، قدرت جامعه، اعتبار، شهرت و حرفه است. در جامعه ما، این شامل موفقیت مالی است، اما فقط به عنوان قدرت و اعتبار جامعه. خانه 10 موفقیت، افتخار و موقعیت اجتماعی را بیان میکند.‌ حاکمیت این خانه را سیاره سترن بعهده دارد.

 

 

خانه یازدهم

خانه یازدهم مربوط میشود به اجتماع، گروه های بزرگ و دوستان است. به امید، اهداف، جاه طلبی ها، آرزوها، گروه های اجتماعی، انجمن ها و منافع بشردوستانه اشاره دارد. همچنین به خودآزاری، آزادی، قانون و مقررات اشاره دارد.‌ حاکمیت این خانه را سیاره اورانوس بعهده دارد.

 

 

خانه دوازدهم

خانه دوازدهم اشاره به ناخودآگاه یا خود پنهان است که جدا از واقعیت روزمره فیزیکی ما است. بیماری روحی، بدهی های کاری، خودکفایی، فراموشی، تحقق معنوی، محدودیت ها، سرخوردگی و در نهایت خودخواهی است. حاکمیت این خانه را سیاره نپتون بعهده دارد.

farsiastrology-planet2

سیارات

 

سیاراتی که به دور خورشید می چرخند در مسیر دایره ای این چرخش را انجام میدن که در استرولوژی به آن زودیاک میگویند.

همانطور که میدانیم یک دایره 360 درجه هست. ستاره شناسان این دایره زودیاک را 12 قسمت کرده اند که سهم هر قسمت 30 درجه هست. هر یک از این 12 قسمت، تقریبا نماینده یک ماه خورشیدی (شمسی) میشود که اولین ماه با نشان قوچ یعنی فروردین ماه و اول بهار آغاز میشود.

 

اما  اسامی سیارات بهمراه معادل فارسی آنها :

 

عطارد = Mercury

زهره = Venus

زمین = Earth

مریخ = Mars

مشتری = Jupiter

زحل = Saturn

اورانوس = Uranus

نپتون = Neptune

پلوتو = Pluto

 

 

خورشید

“هویت من“.. I am

 

خورشید نماینده خود، درون شما، ذات شما، بخش غیر قابل تغییر شماست، بعبارتی نشاندهنده ذهن اگاه شماست.‌نیروی آرام، پایدار، عمیق و پایدار درون شماست

 

ماه

“امنیت درونی من” ، I feel

 

ماه ناخواداگاه شماست. یک مسیر که گذشته را بما انتقال میدهد.‌ماه ماهیت احساسی شما و واکنش های غریزی را نشان می دهد

 

 

مرکوری

“فکر من” , I think

 

مرکوری سیاره هوش و ارتباطات است. حوزه های ذهنی و عقلی ما، ادراک، حافظه، صحبت کردن و نوشتن را مدیریت می کند

 

سیاره ونوس

“میل درونی من” I Love

ونوس سیاره عشق، لذت، زیبایی و پول است. این نشان دهنده توانایی بیان احساس و لذت بردن از زیبایی است. این شامل ظرفیت جذب و قدردانی از جهان است

 

 

مارس ♂️

“پویایی من” ,I act

 

مارس خدای جنگ و سیاره انرژی عمل است.‌دقیقا مخالف ونوس است. در حالیکه ونوس زن است، مارس مرد است. در حالی که ونوس در مورد هماهنگی است، مارس در مورد درگیری، تجاوز و جنگ مستقیم است. مارس سیاره انرژی فیزیکی است. درایو جنسی و غریزه ها تحت حکومت مارس است

 

 

سیاره ژوپیتر

“تجربه های من” , I grow

 

. ژوپیتر سیاره موفقیت، خوش بینی، موفقیت و سخاوت است و شادی را برای زندگی به ارمغان می آورد. نماد گستردگی و فراوانی

 

 

سترن

“دستاوردهای من“, I achieve

 

سترن با اصول، محدودیت ها، مرزها، امنیت، ساختارها، واقعیتها و جدیت همراه است. سترن قوانین، مرزها و محدودیت های تعیین شده توسط جامعه یا کارما است. 

 

 

اورانوس

“تکامل من” , I evolve 

 

اورانوس مانند یک رعد و برق نماد جرقه های ناگهانی از بینش، لحظات وحی، و ظهور خلاقیت هاست. انرژی اورانوس معمولا به عنوان ناگهانی، انقلاب، تغییر، شوک و اختلال توصیف می شود.

 

 

نپتون

   I dream ,   “اشتیاق روح من”

 سیاره پذیرش، تخیل، سردرگمی  و توهم است. نپتون می تواند دیدگاه های عرفانی یک خالق الهی یا تجربه هرج و مرج اولیه را نشان دهد.

 

 

 

پلوتو

” قدرت من”  , I empower

پلوتو جنسيت را نشان مي دهد، خواسته های وسواسی، تحول، قدرت و ثروت بزرگ (سرمایه گذاری، بانکی، وام، بدهی، وام های مسکن). پلوتو از تغییرات شدید برخوردار است که باعث تحولات واقعی می شود.

نوزاد در روز و ساعتی متولد می شود که پرتوهای آسمانی با کارمای فردی او هماهنگ باشند. 

” سوامی یوکتسوار”