Capricorn AstroNote

Love
90%
Money
40%
Career
56%
Health
70%
یک رفتار ناسالم ات را تغییر بده...
آسترونوت 2 الی 8 مهر 1402کپریکورن (Capricorn)

شما کپریکورن ها این‌هفته ممکن‌است یک‌تماس یا گفتگوی خانوادگی شما را تحت فشار بگذارد و این هفته زمان‌ان‌است که از خودتان سوال کنید چرا انها این‌قدرت را دارند که شما را تحت فشار قرار دهند؟ چقدر میتوانید از احساسات دردنی خود مراقبت کنید؟ این‌هفته انرژیها شما را کمک میکنند تا انچه بین شما و خانواده یا حتی محیط کاری تان یا همکارانتان باعث چالش میشود را شناسایی و در صدد رفع انها بر ایید.‌بنطر میرسد لازم ست نیرو و انگیزه جدیدی را وارد زندگیتان کنید اما باید این انگیزه و نیرو نشات گرفته از فضای داخلی خودتان باشد. ماه کامل نشان قوچ‌ فضای استقلال شما را در محیط خانه و خانواده روشن میکند و پویایی را در شما برای تغییر دادن نقلط فشار ایجاد میکند. شکایت نکنید و متوجه باشید که این چالشها برای تغییر الگوهایی هستند که شما را اسیب پذیر میکنند. اعتماد کردن به احساساتتان هدیه ای است که در این هفته میتوانید به خودتان بدهید

 

پیام ذن برای شما: درخت زیر دریاچه است.. خود را از زیر سنگینی هر چیزی ازاد کن

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20