تحلیل کارت هرمیت در تاروت تکاملی کارت هرمیت و نشان خوشه ؛ کارت هرمیت یکی از پیچیده ترین کارتها در عرشه تاروت با حاکمیت نشان خوشه است.‌