تماس با فارسی آسترولوژی

تماس با ما

برای اطلاع از نحوه مشاوره تفسیر چارت اینجا را بخوانید. 

واتساپ

ارتباط با فارسی آسترولوژی از طریق واتساپ

ایمیل

ارتباط با فارسی آسترولوژی از طریق ایمیل

شروع دوره زمستان
مدرسه آسترولوژی ونوس

سطح اول آسترولوژی تکاملی

13 هفته آموزش مدون