eclipse-datesdegrees-signs-1994-2030

در اینجا لیست گرفتگی ها از سال 1994 برای شما آورده شده.

1994

Solar EclipseMay 10 199420° Taurus
Lunar EclipseMay 25 199404° Sagittarius
Solar EclipseNov 3 199411° Scorpio
Lunar EclipseNov 18 199426° Taurus

1995

Lunar EclipseApril 15 199525° Libra
Solar EclipseApril 29 199509° Taurus
Lunar EclipseOct 8 199515° Aries
Solar EclipseOct 24 199500° Scorpio

1996

Lunar EclipseApril 4 199615° Libra
Solar EclipseApril 17 19968 ° Aries
Lunar EclipseSept 27 199604° Aries
Solar EclipseOct 12 199620° Libra

1997

Solar EclipseMarch 9 199719° Pisces
Lunar EclipseMarch 24 199704° Libra
Solar EclipseSept 1 199710° Virgo
Lunar EclipseSept 16 199724° Pisces

1998

Solar EclipseFeb 26 199808° Pisces
Lunar EclipseMarch 13 199822° Virgo
Lunar EclipseAug 8 199815° Aquarius
Solar EclipseAug 22 199829° Leo
Lunar EclipseSept 6 199814° Pisces

1999

Lunar EclipseJan 31 199911° Leo
Solar EclipseFeb 16 199927° Aquarius
Lunar EclipseJuly 28 199905° Aquarius
Solar EclipseAug 11 199918° Leo

2000

Lunar EclipseJan 21 200001° Leo
Solar EclipseFeb 5 200016° Aquarius
Solar EclipseJuly 1 200010° Cancer
Lunar EclipseJuly 16 200024° Capricorn
Solar EclipseJuly 31 200008° Leo
Solar EclipseDec 25 200004° Capricorn

2001

Lunar EclipseJan 9 200120° Cancer
Solar EclipseJune 21 200100° Cancer
Lunar EclipseJuly 5 200114° Capricorn
Solar EclipseDec 14 200123° Sagittarius
Lunar EclipseDec 30 200109° Cancer

2002

Lunar EclipseMay 26 200205° Sagittarius
Solar EclipseJune 10 200220° Gemini
Lunar EclipseJune 24 200203° Capricorn
Lunar EclipseNov 20 200228° Taurus
Solar EclipseDec 4 200212° Sagittarius

2003

Lunar EclipseMay 16 200325° Scorpio 53′
Solar EclipseMay 31 200309° Gemini 19′
Lunar EclipseNov 9 200316° Taurus 13′
Solar EclipseNov 23 200301° Sagittarius 14′

2004

Solar EclipseApr 19 200429° Aries 49′
Lunar EclipseMay 4 200414° Scorpio 42′
Solar EclipseOct 14 200421° Libra 07′
Lunar EclipseOct 28 200405° Taurus 02′

2005

Solar EclipseApr 8 200519° Aries 06′
Lunar EclipseApr 24 200504° Scorpio 19′
Solar EclipseOct 3 200510° Libra 19′
Lunar EclipseOct 17 200524° Aries 13′

2006

Lunar EclipseMar 14 200624° Virgo 15′
Solar EclipseMar 29 200608° Aries 35′
Lunar EclipseSep 7 200615° Pisces 01′
Solar EclipseSep 22 200629° Virgo 20′

2007

Lunar EclipseMar 3 200713° Virgo 00′
Solar EclipseMar 19 200728° Pisces 07′
Lunar EclipseAug 28 200704° Pisces 46′
Solar EclipseSep 11 200718° Virgo 24′

2008

Solar EclipseFeb 7 200817° Aquarius 44′
Lunar EclipseFeb 21 200801° Virgo 52′
Solar EclipseAug 1 200809° Leo 32′
Lunar EclipseAug 16 200824° Aquarius 21′

2009

Solar EclipseJan 26 200906° Aquarius 30′
Lunar EclipseFeb 9 200920° Leo 59′
Lunar EclipseJul 7 200915° Capricorn 25′
Solar EclipseJul 22 200929° Cancer 27′
Lunar EclipseAug 6 200913° Aquarius 43′
Lunar EclipseDec 31 200910° Cancer 15′

2010

Solar EclipseJan 15 201025° Capricorn 01′
Lunar EclipseJun 26 201004° Capricorn 46′
Solar EclipseJul 11 201019° Cancer 24′
Lunar EclipseDec 21 201029° Gemini 21′

2011

Solar EclipseJan 4 201113° Capricorn 38′
Solar EclipseJun 1 201111° Gemini 02′
Lunar EclipseJun 15 201124° Sagittarius 23′
Solar EclipseJul 1 201109° Cancer 12′
Solar EclipseNov 25 201102° Sagittarius 37′
Lunar EclipseDec 10 201118° Gemini 11′

2012

Solar EclipseMay 20 201200° Gemini 21′
Lunar EclipseJun 4 201214° Sagittarius 14′
Solar EclipseNov 13 201221° Scorpio 57′
Lunar EclipseNov 28 201206° Gemini 46′

2013

Lunar EclipseApr 25 201305° Scorpio 46′
Solar EclipseMay 10 201319° Taurus 31′
Lunar EclipseMay 25 201304° Sagittarius 07′
Lunar EclipseOct 18 201325° Aries 46′
Solar EclipseNov 3 201311° Scorpio 16′

2014

Lunar EclipseApr 1525° Libra 16′
Solar EclipseApr 2908° Taurus 51′
Lunar EclipseOct 815° Aries 05′
Solar EclipseOct 2300° Scorpio 25′

2015

Solar EclipseMar 2029° Pisces 34′
Lunar EclipseApr 414° Libra 21′
Solar EclipseSept 1220° Virgo 17′
Lunar EclipseSept 2704° Aries 38′

2016

Solar EclipseMar 818° Pisces 57′
Lunar EclipseMar 2303° Libra 10′
Solar EclipseSept 109° Virgo 23′
Lunar EclipseSept 1624° Pisces 13′

2017

Lunar EclipseFeb 1022° Leo 35′
Solar EclipseFeb 2608° Pisces 10′
Lunar EclipseAug 715° Aquarius 31′
Solar EclipseAug 2128° Leo 51′

2018

Lunar EclipseJan 3111° Leo 39′
Solar EclipseFeb 1527° Aquarius 1′
Solar EclipseJul 1220° Cancer 50′
Lunar EclipseJul 2704° Aquarius 46′
Solar EclipseAug 1118° Leo 34′

2019

Solar EclipseJan 515° Cap 32′
Lunar EclipseJan 2000° Leo 49′
Solar EclipseJul 210° Can 42′
Lunar EclipseJul 1624° Cap 01′
Solar EclipseDec 2504° Cap 10′

2020

Lunar EclipseJan1019° Can 54′
Lunar EclipseJun 515° Sag 42′
Solar EclipseJun 2000° Can 21′
Lunar EclipseJul 413° Cap 30′
Lunar EclipseNov 3008° Gem 45′
Solar EclipseDec 1423° Sag 07′

2021

Lunar EclipseMay 2605° Sag 29′
Solar EclipseJun 1019° Gem 42
Lunar EclipseNov 1927° Tau 17′
Solar EclipseDec 312° Sag 17′

2022

Solar EclipseApr 3010° Tau 36′
Lunar EclipseMay 1525° Sco 17′
Solar EclipseOct 2502° Sco 07′
Lunar EclipseNov 815° Tau 59′

2023

Solar EclipseApr 1929° Ari 53′
Lunar EclipseMay 514° Sco 52′
Solar EclipseOct 1421° Lib 10′
Lunar EclipseOct 2805° Tau 03′

2024

Lunar EclipseMar 2405° Lib 14′
Solar EclipseApr 819° Aries 22
Lunar EclipseSep 1725° Pisces 47′
Solar EclipseOct 210° Lib 02′

2025

Lunar EclipseMar 1323° Virgo 57’
Solar EclipseMar 299° Aries 00’
Lunar EclipseSep 715° Pisces 23’
Solar EclipseSep 2129° Virgo 05’

2026

Solar EclipseFeb 1728° Aquarius 50’
Lunar EclipseMar 312° Virgo 54’
Solar EclipseAug 1220° Leo 02’
Lunar EclipseAug 284° Pisces 54’

2027

Solar EclipseFeb 617° Aquarius 38’
Lunar EclipseFeb 202° Virgo 06’
Lunar EclipseJul 1825° Capricorn 49’
Solar EclipseAug 29° Leo 55’
Lunar EclipseAug 1724° Aquarius 12’

2028

Lunar EclipseJan 1121° Cancer 27’
Solar EclipseJan 2606° Aquarius 11’
Lunar EclipseJul 615° Capricorn 11’
Solar EclipseJul 2129° Cancer 51’
Lunar EclipseDec 3110° Cancer 33’

2029

Solar EclipseJan 1424° Capricorn 50’
Solar EclipseJun 1121° Gemini 29’
Lunar EclipseJun 254° Capricorn 50’
Solar EclipseJul 1119° Cancer 38’
Solar EclipseDec 513° Sagittarius 45’
Lunar EclipseDec 2029° Gemini 21’

2030

Solar EclipseMay 3110° Gemini 50’
Lunar EclipseJun 1524° Sagittarius 43’
Solar EclipseNov 243° Sagittarius 02’
Lunar EclipseDec 917° Gemini 54’