Libra Astro Note

Love
24%
Money
41%
Career
85%
Health
37%
ارزش زخم هایتان را بدانید...
آسترونوت آسترونوت 2 الی 8 مهر 1402 نشان ترازو (Libra)

این‌هفته شما ترازوها سرشار از انگیزه خواهید بود، از قدرت دیپلماسی تان استفاده کنید و ارتباطات‌ جدید ایجاد ‌کنید. روابط تان را تقویت کنید و جاه طلبی های شغلی تان را دنبال کنید. زمان‌خوبی است که به گذشته پشت کنید و روی اینده با عشق و ایمان کامل تمرکز کنید چرا که ماه کامل نشان قوچ درست در مخالفت با شما روشن میشود و همانطور که خورشید نیز در نشان شما میدرخشد این قدرت را بشما میدهد تا با عشق ذاتی خود قلب ديگران را روشن کنید. اجازه بدهید ادمهایی که بشما رشدی نمی دهند بروند تا فضای برای ایجاد روابطی بهتر باز شود.‌سعی کنید بین‌نیازهای شخصی خود و روابط کاری یا عاطفی تان تعادل را ایجاد کنید و شراکتهایتان را با استقلال متعادل کنید.‌از انجا که مرکوری و ژوپیتر در این هفته در تماس خوب با هم‌هستند زمان خوبی است که توجه کنید و ببینید چقدر نیروی خویش را هدر می دهید و در کجاها. همچنین زمان خوبی برای ارزیابی وابستگی هایتان به افرادی غیرضروری است.‌قطعا افراد شگفت انگیز زیادی در طول سالهای گذشته وارد زندگی تان شده اند که درسهای بززگی بشما اموخته اند و این‌هفته با برکت انرژی ها تاثیرات مثبتی در روابط شما ایجاد میشود.‌ ضررهای شما در طول ششماه اینده منجر به سود میشود و تصمیمات گذشته تان اکنون میتواند موقعیت شما را به سمت انرژیهای مثبت بچرخاند. قدرت درونی شما ترازوها در این‌هفته در حال افزایش است و ممکن است مورد برکت افراد بزرگ و قدرتمند قرار بگیرید. این‌ هفته تمام تلاش تان را بکنید تا از خودتان و تلاشهایتان‌قدردانی کنید تا بتوانید ارزش زخم‌ها و تلاشهایتان را درک کنید

پیام ذن برای شما: خورشید وسط آسمان. تسلیم اهداف مقدس باش

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20