Pisces Astro Note

Love
83%
Money
66%
Career
43%
Health
55%
مانترای این هفته:

مراقب خودتان و آرزوهایتان باشید

۶ الی ۱۲ فروردین

همه ما لحظاتی رو داشتیم که آرزو میکردیم کاش زمان به عقب برگرده تا ما بسیاری کارها رو انجام بدیم یا ندیم.. شما ماهی ها در طول این هفته با وسعت زیادی از این بازگشت به گذشته روبرو خواهید شد چرا که مرکوری و وایرن و ژوپیتر در طول این هفته شما را به خاطرات و تجربیات گذشته منتقل می‌کنند تا شما سفری را که تا به امروز داشته اید را مرور کنید.‌

چه چیزی را در طول یکسال گذشته یاد گرفتید؟ در طول ۱۲ سال گذشته تاکنون چه تجربیاتی را پشت سر گذاشته اید؟؟ چگونه حتی رشد کرده اید؟ چه اندازه خودتان را شناختید و در نسبت توانمندسازی خودتان تلاش کرده اید؟ اکنون در انرژی قراردارند که بشما یاد می‌دهد زندگی‌تان را ساده اما عمیق نگه دارید..

بشما یاد می‌دهد مراقب خودتان و آرزوهایتان باشید. ونوس و اورانوس این هفته شما را برای ارتباط گرفتن با خودتان و احساساتتان یاری میکنند اگر با این انرژی ارتباط بگیرید رمزهایی را از کائنات دریافت می‌کنید که بشما امکان می‌دهد نشانه های قدرتمندی برای انتخاب های آینده تان دریافت کنید.‌ مارس با تغییر نشان خود اکنون انگیزه‌های دلگرم کننده ای را بشما برای جهش و رشد می‌دهد و با سیاره حاکم شما زاویه مناسبی را برقرار می‌کند تا شما بسمت خواسته های قلبی تان حرکت کنید.‌ در طول این هفته با فعال بودن خانه ۱۲ شما توسط مرکوری کایرن و ژوپیتر، دعاهایتان و خواسته هایتان شنیده می‌شوند و شما در اتصالی قدرتمند با منبع قرار میگیرید و تمام مساله این است که شما چقدر مشتاق این ارتباط هستید.

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20