Sagittarius Astro Note

Love
45%
Money
72%
Career
42%
Health
70%
از خودخواهی دور شو...
آسترونوت 2 الی 8 مهر 1402 نشان کماندار (Sagittarius)

کماندارها این‌هفته قبل از هر تصمیم.مالی به یک دوست تلفن کنید و از او نظرش را بخواهید. از انجا که مرکوری و ژوپیتر در طول این‌هفته در زوایای خوب با یکدیگر قرار دارند اینمیتواند شما را بسیار خوشبین کند گرچه که فرصت های قابل توجهی برای افزایش ثروت و شهرت شما میتواند در راه باشد اما خارج شدن از خطوط میتواند برای شما دردسر افرین شود.‌ همچنین در این هفته با ماه کامل نشان قوج و تنس ونوس و اورانوس یک ارتباط از دست رفته میتواند دوباره بازگردد و شما ملاقاتی دوباره اما با دیدگاه ارزشی جدید را داشته باشید. از انجا که این ماه کامل حوزه عشق شما را روشن میکند این هفته برای شما احتمالا هفته خاطرا انگیزی خواهد بود.‌ برای سرگرمی و لذت بردن از زندگی در این هفته برنامه ریزی کنید و ششماه گذشته تان را ارزیابی کنید و ببینید چه تجربیاتی را پشت سر گذاشته اید و انها چقدر شما را رشد داده اند؟ به دوستان قدیمی تان‌تلفن کنید و جویای حال انها شوید. اگر گاه گاهی دچار خودخواهی میشوید این هفته زمان خوبی است که خودتان را از اخلاقیات ناسالم مثل بی صداقتی یا خودخواهی ازاد کنید

پیام ذن برای شما: رعدوبرق در دریاچه. کوچکتر را رها کن و به دنبال صیدی بزرگتر باش

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20