Sagittarius Astro Note

Love
45%
Money
72%
Career
42%
Health
70%
مانترای این هفته:

من به احساسات حقیقی‌ام وفادارم

۲۱ الی ۲۷ اسفند

این هفته صحبت هایی در جمع خانواده مطرح خواهد شد و بهتر است با بلوغ و درایت بیشتری در آن بحث‌ها شرکت کنید. زمان آن رسیده که مسوولیت حرفهایی که زده اید را بپذیرید و یا به اشتباه بودن آنها اقرار کنید.‌ در اصل این هفته فراوانی است تا آگاهانه زندگی کردن را شروع کنید. این هفته در مورد مرزها و قوانین شخصی‌تان با دیگران شفاف باشید. نترسید از اینکه حقیقت خودتان را به اشتراک بگذارید

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20