Scorpio Astro Note

Love
57%
Money
53%
Career
30%
Health
53%
بارهای عاطفی ات ر سبک کن...
آسترونوت 2 الی 8 مهر 1402 نشان عقرب (Scorpio)

عقرب ها این‌هفته زمان آن است که بارهای عاطفی خود را سبک کنید و زخم‌های گذشته تان را التیام‌ببخشید. این‌هفته اغاز تحول های بزرگ‌شخصی و مالی برای شما خواهد بود. ماه کامل نشان قوچ بشما کمک میکند تاواز الگوهای قدیمی خارج شویدبنابراین اگر هر عادت ناسالمی را میخواهید ترک کنید این زمان‌ خوبی است و انرژیها شما را همراهی می کنند. تمرکز این‌ماه کامل برای پاک کردن چیزهایی است که مانع استقلال و اراده شخصی شما میشوند.‌ یک برنامه روتین مدون را برای خودتان تنطیم کنید، ورزش و تغذیه سالم را در ان بگنجانید و خودتان را درطول ششماه گذشته ارزیابی کنید. حدود ستلم و محدودیت های سالم را برای خودتان ایجاد کنید و بیاموزید که نیرویتان را در درون خودتان نگه داشته و به مسایل خودتان بپردازید. اگر از اهمین دادن به خودتان طفره می روید و نیروی جسمی تان‌به روشهای ناسالم هدر می رود از خودتان بپرسید که چه چیزی ازارتان می دهد؟ از چه چیزی فرا میکنید؟‌ لازم است با چه چیزی روبرو شوید یا باید چه چیزی را حل کنید. در انصورت است که التیام و بهبود برای شما رخ خواهد داد.

پیام ذن برای شما: درختی در دشتی وسیع، با اندیشه به پیرامون خود بنگرید

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20