ورکشاپ کتاب ماورای طبیعی شدن

همزمان با پویایی انرژی مارس و انرژی خوشه بهترین زمان است که روی فرایندهای ذهنی خود کار کنیم. این کتاب یکی  از کتابهایی است که بطور یقین زندگی شما را تغییر خواهد داد چرا که به تکیه به فرایندهای علمی بشما نشان می دهد چگونه توجه و تمرکز ما بر موضوعی می تواند آن موضوع را در زندگی ما خلق کند. 

این ورکشاپ را من در سال 2020 و 2021 بطور رایگان برگزار کردم. تمرینهای آن تدوین شده خودم هستند. امسال با توجه به انرژیهای فعال شده مرور دوباره این کتاب بی اثر نخواهد بود. 

در قسمت اول این ورکشاپ ما 5 فصل ابتدایی را کار خواهیم کرد که 5 هفته بطول خواهد انجامید. بازخوانی کتاب همراه با تمرینات در گروه تلگرام خواهد بود. 

بخش دوم ورکشاپ بعد از یک استراحت دو هفته ای ادامه خواهد یافت. 

امسال هزینه ورودی گذاشته ایم تا کسانی که واقعا علاقمند هستند در این ورکشاپ شرکت کنند. این ورودی متخص بخش اول ورکشاپ است و بخش دوم هرینه ورودی جدا خواهد داشت. 

امیدواریم این ورکشاپ نیز همانند ورکشاپ های قبلی بشما بهترین نتایج را بدهد. 

شما را بزودی در این ورکشاپ خواهیم دید. 

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
مهلت ثبت نام در ورکشاپ به پایان رسیده است.
هزینه ثبت نام ورکشاپ : 50 هزار تومان