تحلیل آسترولوژی ماه نو نشان عقرب ماه نو نشان عقرب در 28 اکتبر ساعت 07:07دقیقه بامداد زمان کیمیاگری قدرتمند روح ماست.‌ زمانی برای تولد با هویتی جدید. این‌ماه نو در مخالفت با اورانوس قرار داره، یک‌تماس قدرتمند بیدارگری از ابعاد بالاتر برای پیوستن به هدف و مسیر روح ما. ماه نو نشان عقرب با انرژیهای […]


نوامبر با درخشش ژوپیتر: نوامبر دوهزارو هجده در ادامه نیروهای ده ماه قبلیه..‌ در تمام انرژی های امسال ما مجبور شدیم توقف کنیم و مسیر زندگیمونو بررسی کنیم. گذشته رو نگاه کنیم‌ و با خرد بیشتری برنامه هامون رو دنبال کنیم. در این‌ماه وقتی نودشمالی به خرچنگ نقل مکان کنه مسیر جدیدی بروی ما باز […]