این ماه کامل در نشان خوشه که یک‌نشان وابسته به پاکسازی و تصفیه است دقیق میشود تا ما جسم، روح، روان و ذهنمان را تعمید دهیم.‌ کمالگرایی خوشه در اصل فضیلت و کرامت ابعاد جسمانی و روحانی انسان امروزی است و انرژی این ماه کامل در حالیکه خورشید به چرخه پایانی اش نزدیک‌ میشود تاکیدی است که قبل از اغاز چرخه جدید زندگی و حیات، لحظه ای مکث کنید و فکرهای سنگین و بیهوده‌ را رها کنید.


تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان خوشه ماه کامل خوشه در 9 مارچ ساعت 21:18دقیقه یکی از قدرتمندترین ماه‌های کامل سال 2020 است.‌ از ما میخواهد که حجاب تن را از مسیر برداریم و ما را برمی‌گرداند به شعر حافظ میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز این […]


سترولو این هفته دوتا خداحافظی بزرگ داریم..‌خورشید از اکواریوسی ها خداحافظی میکنه و کایرن از ماهی ها..‌ ما هفته رو با انرژی ماه حاضر در نشان خرچنگ شروع میکنیم در حالیکه در زاویه چالشی هست با کایرن..‌کایرنی که در حال شمارش معکوس هست برای ترک نشان ماهی.‌ در این زاویه چالشی ماه و کایرن سعی […]