زودیاک (zodiac) چیست؟ کمربند فرضی که برای افلاک کیهانی  درنظر گرفته شده است زودیاک نام دارد که از حدود 8 درجه یکسوی دایرةالبروج (ecliptic) در مسیر ظهور خورشید و درمیان ستارگان امتداد می یابد . پهنای برجهای دوازده گانه صورت فلکی یا زودیاک را براساس مسیرهای حرکت مداری یا اوربیت خورشید ، ماه و 5 […]