الگوی رقص ونوس و زمین یک‌الگوی استثنایی است.‌ ونوس کهن‌الگوی زیبایی‌‌هاست.. کهن‌الگوی ارزشها..‌عشق.. صلح.. هماهنگی. چرخه ونوس و رقص ونوس نمادی از الگوهای هندسه مقدس است که تاکیدی است بر نقاط رشد و آزمون.‌ هر هشت سال رقص ونوس تبدیل به یک ستاره کامل پنج‌پر میشود. بنابراین به چارت تولدتان نگاه کنید و ببینید این استارپوینت که تشکیل دهنده یک بخش از ستاره 5پر است کدام بخش از چارتتان را فعال میکند.‌


در هفته پیش رو یه تعامل بسیار مهم‌رو داریم..‌ پیوند خورشید و ونوس در چهاردهم اگوست روی 21 درجه لئو که نقطه دیگه ای رو در استارپوینت چرخه ونوس برای ما کامل میکنه.  شروع  نقطه جدیدی از ونوس و تم های ونوسی.   شروع چرخه جدید ما چرخه جدید ونوس رو در 3 درجه عقرب […]