ما در حال حاضر در چرخه اورانوس/پلوتو قرار داریم.‌ چرخه اورانوس پلوتو چیزی حدود به 139 سال بطول می‌انجامد. این چرخه در اکتبر سال 1965 با پیوند پلوتو و اورانوس در نشان خوشه آغاز شده.   اما بگذارید ابتدا ببینیم مفهوم‌این‌چرخه چیست ؟ مفهوم‌عمومی این چرخه تحول و نواروری در اگاهی جمعی است.‌ اولین میدان […]