تحلیل آسترولوژی گرفتگی نشان دوقلو گرفتگی نشان دوقلو روی 8 درجه در یک نشان متغیر شما را در دو راهی تصمیم‌گیری خواهد گذاشت و شما بر اساس تجربیات و درک خود برای مسیرهای اینده‌اتان تصمیم‌گیری خواهید کرد.‌تجربه این انرژی روی هر کسی متفاوت خواهد بود و کلید شما برای استفاده بهینه از این انرژی داشتن […]


ونوس در کهن الگوی لئو بما می‌آموزد که به استعدادهایتان و ویژگیهای خاص خودتان نگاه کنید..‌فرقی نمیکند سن‌ زمینی‌اتان چند سال است.. مهم این هست که در خودتان چیزی اصیل را پیدا کنید مانند سخت‌کوشی اتان.. مانند جسارت‌تان..‌مانند عشق‌اتان.‌


تاروت داستان تکمیل سفر روح ماست. سفری که شبیه شده به چرخه زودیاک. کهن الگوهایی که بما کمک میکنند از چرخه ها جدا شویم.. رهایی از چرخه ی تولد، مرگ و تولد دوباره.   خواستگاه تاروت خواستگاه تاروت، خواستگاه روشنی نیست.‌کارتها با دستکم شش قرن عمر، نسل به نسل گشته‌اند و با شکلهای مختلفی برای […]