Taurus Astro Note

Love
68%
Money
37%
Career
73%
Health
40%
نشانه های راهنما در راه هستند
آسترونوت 2 الی 8 مهر 1402 نشان تارس (Taurus)

این هفته برای شما تارس ها پر از الهام و شهود و پیامهای فرشتگان‌درگاه خواهد بود، بنابرابن‌اگر اعداد تکراری را دیدید براحتی از معنای پنهان‌پشت آن‌نگذرید علاوه بر ان گیرنده های عاطفی شما در این‌هفته حساس تر خواهد بود و ممکن‌است‌خیلی ساده تحت تاثیر ترس ها و احساسات درونی خود براشفته شوید. بشما پیشنهادمیدهم در طول این هفته در مقابل هر موضوع تحریک کننده ای ابتدا یک‌نفس عمیق بکشید و سعی کنید ارامش خود را حفظ کنید. مدیتیشن و مراقبه را در طول این هفته فراموش نکنید و اجازه دهید کمی ذهن و روح شما استراحت کند. با ماه کامل نشان قوچ بشما انگیزه ای قلبی داده میشود کاری که ۲ ماه گذشته‌ به اتمام نرسيده یا نیمه کاره مانده را شروع کنید. مرکوری و ژوپیتر این‌هفته استعدادهای خلاقانه و عشق را در وجودتان تقویت میکنند و نپتون ارزوهای جدیدی را به قلب تان روانه میسازد. اسیر زخم‌ها و حسرت های گذشته نشوید پلوتو انقدر بشما قدرت تزریق می کند تا شک ها و تردیدها و موانعی که ممکن است شما را عقب نگاه دارد را پشت سر بگذارید و قدمی بسمت ساختن ارزهایتان بردارید. تدریس یا مطالعه معنویت و فلسفه و رسانه میتواند نقطه اغاز قدرتمندی برای شما باشد. همچنین زمان خوبی برای مراقبت بهتر از احساس و نیازهای درونی و روحی تان است، به روح زیبای تارسی تان اعتماد کنید

پیام ذن برای شما: اسب سفید در تپه شمالی نمایان گشت. بیدار باش و دعا کن

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20