Virgo Astro Note

Love
90%
Money
49%
Career
31%
Health
43%
مانترای این هفته:

تغییر و جهش

۶ الی ۱۲ فروردین

زندگی بیش از آنکه یک فرایند بیرونی باشد یک فرایند درونی است.. زندگی هرگز کامل نخواهد بود.. زندگی هرگز نقص ندارد و همه چیز در طی زمان در حال کامل شدن است.‌. اینها درس‌های شما در طی این هفته هستند چرا که مرکوری و ژوپیتر و خورشید تاریک‌ترین بخش نمودار تولدتان را روشن کرده‌اند تا شما با چیزی که پنهان میکنید روبرو شوید..

تا بفهمید چه کسی هستید و چه کسی نمی‌توانید باشید. دگردیسی بزرگ شما این هفته در‌حالیکه ما در شروع سال جدید قرار داریم با تغییر افکار و احساساتتان آغاز می‌شود..‌‌ ارزش‌گذاری شما خوشه ها همیشه نقطه‌ای است که میتواند آسیب اولیه شما باشد. آیا شما برای ارزش دادن به کار یا انسانی، ارزش‌های درونی را در نظر میگیرید یا بیرونی؟ آیا انعطاف‌پذیر هستید یا میخواهید مثل یک درخت محکم سرجایشان بمانید.

یادتان نرود شما درخت نیستید.. شما باید حرکت کنید این حرکت و تغییر مداوم شماست که بشما رشد می‌دهد. اگر منتظر جهش بزرگ هستید، این جهش را در ذهن خود ابتدا ایجاد کنید.

سایر آسترونوت ها:

Aries

MAR 21 - APR 19

Taurus

APR 20 - MAY 20

Gemini

MAY 21 - JUNE 20

Cancer

JUN 21 - JUL 22

Leo

JUL 23 - AUG 22

Virgo

AUG 23 - SEP 22

Libra

SEP 23 - OCT 22

Scorpio

OCT 23 - NOV 21

Saggitarius

NOV 22 - DEC 21

Capricornus

DEC 22 - JAN 19

Aquarius

JAN 20 - FEB 18

Pisces

FEB 19 - MAR 20