آسترولوژی ماه

آسترولوژی ماه

ماه نزدیکترین سیاره آسمانی به زمین است و عمیق ترین تاثیر را بر زندگی دارد. در واقع، عمق تفسیر نمودار تولد با ماه تعیین میشود. ماه  بیانگر تفکر درونی ما، احساسات، غرایز، نوسانات خلقی، رفتار و چگونگی احساس ما در مورد چیزها و افراد است. اگر خورشید روح و قلب ما را کنترل می کند، ماه چیزی است که ذهن و آگاهی ما را کنترل می کند. ماه همان الهه نقره ای است که از همان ابتدا در قالب مادر ماست. نماینده زنانگی، مادر، مراقبت، شفقت، عشق و حساسیت است.
سفر ماه بدور زودیاک و تکمیل چرخه اش،28 روز زمان میبرد. نیروی گرانشی ماه، چیزی است که باعث جزر و مد در اقیانوسها میشود . نمادی از عمیق ترین احساسات ما.