نینماه - اولین نشریه تخصصی آسترولوژی در ایران
_

NINMAH 

 The Journal of  EA  Astrology

و 

نینماه متولد شد… 

 

 

نینماه در میان جنگ و تنش پرومتئوس و کرونوس متولد میشود تا حرف تازه ای بگوید از چرایی حجابی که بر انسانیت استوار گشته. واقعیت‌های فردی و جمعی در حال تجربه تغییرات بزرگ‌هستند و این نبرد سهمگین، سیستم های اعتقادی جمعی و فردی را به چالش می‌کشد برای باززایش حقیقت.‌ در این بین نینماه، با پشتوانه عشق و مِهر آفریدگار وظیفه خود می‌داند که در این زمانِ بیداری و حقیقت، سخنی تازه بگوید.

باشَد که جان، بیدار گردد و مِهر اَفزون.

 

 

اولین شماره نشریه آسترولوژی نینماه

نینماه - اولین نشریه تخصصی آسترولوژی در ایران