دروازه های آتش و خون; نوامبر،ماه اتش بود. همونطور که در تحلیل استرولوژی ماه نوامبر روی تاروت و درخت زندگی توضیح دادم، گفتم که انرژی مارس با اورانوس میتونه ماه نوامبر رو بسیار اتشین کنه و خیلی مهم هست که نگاه شما، با گذشت ازین دروازه های اتش و خون، اکنون چی باشه.‌ مارس وارد […]


تحلیل آسترولوژی مرکوری در آکواریوس   نشان اکواریوس مرتبط هست با درک ماموریت الهی ما.. عنصر اکواریوس هواست که نماینده عنصر اندیشه‌ست و اورانوس حاکم اکواریوس سیاره‌ایه که تفکر ما رو به بینش تبدیل میکنه.. آکواریوس در مورد تفکر و آزادی تفکر هست از قیدوبندهای زمینی.‌ آکواریوس در مورد چگونگی نگاه ما به واقعیت هاست. […]