تحلیل آسترولوژی ترنزیت سترن به نشان آکواریوس سترن وارد نشان اکواریوس شد. خدای کارما برای مدت چهارماه در نشان اکواریوس خواهد بود و سپس در یک حرکت برگشتی دوباره به نشان کپریکورن برخواهد گشت. سپس در دسامبر 2020 دوباره به نشان اکواریوس خواهد رفت. جایی که تا دوسال و اندی در انجا خواهد بود تا […]