تحلیل آسترولوژی ماه فوریه  ماه فوریه در ادامه انرژی های ماه ژانویه است. ماه ژانویه ماه شروع های جدید بود با حضور مارس در قوچ و دوگرفتگی قدرتمند ما تصمیم به حرکت گرفتیم.   ویدئوی تحلیل آسترولوژی ماه فوریه   در ماه فوریه هم تمام سیارت در یک حرکت روبه جلو و مستقیم هستن و […]