تحلیل آسترولوژی پیوند پلوتو و نودجنوبی پلوتو یا هادس خدای دنیای مردگان هست.. دنیای زیرین. نماد و اسطوره پشت سر پلوتو در مورد مسایل تاریک و عمیق زندگیه..‌ سیاره تحول و دگردیسی و جستجوهای عمیق داخلیه. فرکانس پلوتو روی قسمتهای تاریک روح و ذهن ماست. همه ما در طول زندگی با یه رویداد پلوتونی در […]