تحلیل و بررسی برگشتی ونوس در 10درجه عقرب حرکت برگشتی ونوس در 10 درجه عقرب؛   حرکت برگشتی ونوس در 10 درجه نشان عقرب در پنجم اکتبر شروع میشه. من چندتا پست خوندم که کلمات “سخت” و “مضر”  رو برای ونوس در عقرب بکار میبرن.. ایا ما در کیهان و جهان کائنات و روح گایا […]


تحلیل و بررسی مستقیم شدن پلوتو در 18 درجه کپریکورن