بررسی مرکوری در خانه های چارت تولد   مرکوری در خانه دوازدهم چارت ناتال توانایی زیاد برای ارتباط با متافیزیک و قدرتهای جهان. فرد بینش قوی پیدا میکنه که داشتن این قدرتها میتونه اون رو به انزوا بکشه.‌ فرد باید مراقب بیماریهای روانی باشه.. اون بیشتر روی دریافتی های شهودیش تصمیم گیری میکنه..   […]


مستقیم شدن نپتون در بامداد 25 نوامبر در 42’13°   ایستگاههای نپتون در 18 ژوئن 2018 در 16درجه ماهی به عقب برگشتن تا ما خود درونی مون رو کشف کنیم، حقیقت ها رو بپذیریم و یاد بگیریم ندای الهی مون رو بشنویم و اعتماد کنیم. تم نپتون متعلق به قلمرو آب هست. قلمرو آب نشوندهنده […]


ماه کامل در صفر درجه نشان دوقلو بما از پایان ها برای شروع های جدید میگه.. شاید هم آغازهایی قوی بعد از پایان هایی عمیق   ماه کامل نشان دوقلو در صفر درجه نشان دوقلو در ساعت 9:09 دقیقه بامداد 23 نوامبر برای ما قدرتهای دوگانه ای رو به ارمغان میاره. درست چندساعتی قبل از […]


اسطوره شناسی نشان کماندار مرتبط هست با کایرن..‌ کایرن یه سیارک هست با مدار بیضی که در سال 1977 کشف شد.‌کایرن ارکتایپ زخم و شفاست.‌ اون همچنین نشوندهنده هدایای دردناک هم هست.‌ما با درمان زخم هامون قدرت پیدا میکنیم. مدار کایرن بین سترن و اورانوس پلی هست برای اتصال واقعیت های زمینی به ابعاد بالاتر.‌ […]